výroční zpráva

 

Vyšší odborné školy informačních služeb

 

 

 

 

                                                                                                    2014/2015

 

 

Předkladatel :                                   Vyšší odborná škola informačních služeb

 

 

Pacovská 4/350

Praha 4 - Krč

 

 

 

Zástupce předkladatele:              PhDr. Jan Machytka

ředitel školy

 

 

 

 

Praha, říjen 2015


I. Základní údaje o škole, školském zařízení

1.    Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

2.    Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon

PhDr. Jan Machytka                                machytka@sks.cz                           241080312                         

PhDr. Hana Slámová, PhD.   slamova@sks.cz                              241080313

3.    Webové stránky právnické osoby (současná adresa)

www.sks.cz

4.    Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)

      Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350

   denní studium cílová kapacita 500 studentů

 

5.    Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje
a jsou
zařazeny ve školském rejstříku

 

Škola
kód
název oboru / vzdělávacího programu
cílová kapacita oboru / programu
poznámka
(uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.)
Vyšší odborná škola informačních služeb
72-41-N/..

72-41-N/01

Informační služby a knihovnictví /Informační management
500
 

          denní

6.    Změny ve skladbě oborů vzdělávání/vzdělávacích programů oproti roku 2012/2013:

Skladba oborů zůstala ve školním roce 2014/2015 zachována. Obor byl zařazen do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2009 a je realizován na Vyšší odborné škole informačních služeb  od 1. ročníku od školního roku 2009-2010. V roce 2014 byla podána žádost o prodloužení akreditace, kterou škola nově získala 18. 2. 2015 s účinností od 1.9.2015 do 31. 8. 2021.  

 

7.    Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):

 

            Pacovská 350/4 Praha 4, 140 00 - vlastník budovy hl. město Praha

8.    Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

          Škola připravuje  specialisty  pro široké spektrum funkcí v informačních institucích, knihovnách, informačních agenturách, informačních systémech informačního trhu, muzeích a galeriích a dalších organizacích soukromého sektoru, zabývajících se prací s informacemi. Škola sídlí od roku 1989 v budově v Pacovské ulici 350/4 na Praze 4. Budova je majetkem hl. města Prahy a škola využívá na základě dohody o dlouhodobé výpůjčce samostatné levé křídlo rozsáhlého areálu, v jehož další části sídlí Husitská teologická fakulta UK.

 

      Pro výuku je připraveno 5 velkých učeben (každá 40 míst), 3 posluchárna ( 7 míst),    4 počítačové učebny (každá 32 míst - 16/24 počítačů), 4 jazykové učebny (20 míst),   3 malé učebny (20 míst).

Studentům slouží velkoryse pojaté studijní a informační centrum (250 m2), s integrovanou funkcí studovny, knihovny a volného přístupu k počítačům. K dispozici je opticky členěný prostor (200 m) pro pedagogy školy, dále kancelář studijního oddělení, 4 kanceláře pro vedení školy a administrativu.

Škola disponuje 190 počítači, z toho 120 přístupných studentům,  všechny s připojením na Internet, škola je připojena do sítě CESNET 20 Mb/s kapacitou, po celé budově je dostupná akademická WIFI síť Eduroam.

9.    Školská rada

Školská rada byla zřízena usnesením Rady hl. m. Prahy dne 22. 3. 2005. V současném složení pracuje od 28. 8. 2015:

 

za zřizovatele:                           Mgr. Bc. Jakub Michálek, Mgr. Ivana Staňková

za studenty:                                               Michal Fuksa, Michal Beke

za pedagogické pracovníky: PhDr. Marcela Buřilová- předsedkyně (burilova@sks.cz, tel. 241080331) JUDr. Alexander Makajev

II. Pracovníci právnické osoby

1.    Pedagogičtí pracovníci

a) počty osob

škola

ředitel a zástupce ředitele

fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele

přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé

fyzické osoby celkem

interní učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé

fyzické osoby celkem

externí učitelé

přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci

fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci

přepočtení na plně zaměstnané celkem

Vyšší odborná škola informačních služeb

3

2,5

18

8,4

7

1,1

25

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků

škola

počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu ped. Pracovníků

Vyšší odborná škola informačních služeb

kvalifikovaných

25

100 %

nekvalifikovaných

0

0 %

c) věková struktura pedagogických pracovníků

počet celkem ve fyzických osobách k 31.12.2014

v tom podle věkových kategorií

15 - 24 let

25 – 34 let

35 – 44 let

45 – 54 let

55 – 64 let

65 a více let

 

0

2

5

4

11

6

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

počet

Zaměření

počet účastníků

vzdělávací instituce

semináře

3

mobility

1

NAEP

semináře

1

Erasmus projekty

1

DZS

Konference

1

DSPACE5

1

AKVŠ ČR

konference

3

IT

1

CESNET

Konference

2

služby v cloudu    bezpečnost sítí

1

DCD PUBLISHING

doktorské studium

3

podle odb. specializace

3

příslušná vysoká škola

konference

1

automatizované KS

1

SUALEPH

Erasmus – výuka v zahraničí

3

databáze, marketing

3

3 VŠ v Dánsku, Řecku a Irsku

seminář

1

linguadidaktika

1

NAKL.HUEBER

kurz

1

vyjednávání nejen pro manažery

1

GRADUA  CEGOS

kurz

1

lektorské dovednosti

1

TOPVIZION

kurz

2

Linux v sítích

Excel 2013

2

GOPAZ

Kurz

1

SQL

1

PCKURZY.CZ

 

d) jazykové vzdělávání a jeho podpora

počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)

z toho

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)

3

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí

0

2.    Nepedagogičtí pracovníci školy

a) počty osob

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

7

6,75

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Od září 2014 škola nemá zaměstnance na vedení mzdové, personální ani účetní agendy,  na tyto činnosti uzavřela smlouvu s externími firmami:

Účetnictví : IUVO spol. s.r.o.

Mzdy: OSVČ Eva Michálková

Z těchto důvodů nezajišťuje další odborné vzdělávání v této oblasti.

 

III. Údaje o studentech a výsledcích vzdělávání

 

1.    Počty  studijních skupin a počty  studentů

a) denní vzdělávání

Škola

počet  skupin

počet  studentů

Vyšší odborná škola informačních služeb

12

197

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku:

-  přerušili vzdělávání:                                     2

-  nastoupili po přerušení vzdělávání:       0

-  sami ukončili vzdělávání:                           22

-  vyloučeni ze školy:                                        0            

-  nepostoupili do vyššího ročníku:            57           z toho nebylo povoleno opakování:      0

-  přestoupili z jiné školy:                                              0

-  přestoupili na jinou školu:                         0            

-  jiný důvod změny (uveďte jaký):            0

b) vzdělávání při zaměstnání

Škola

počet  skupin

počet  studentů

Vyšší odborná škola informačních služeb

0

0

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku:
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně)

-  přerušili vzdělávání:                                     0

-  nastoupili po přerušení vzdělávání:       0

-  sami ukončili vzdělávání:                           0

-  vyloučeni ze školy:                                        0

-  nepostoupili do vyššího ročníku:            0             z toho nebylo povoleno opakování:      0

-  přestoupili z jiné školy:              

-  přestoupili na jinou školu:                         0

-  jiný důvod změny (uveďte jaký):            0

2.    Průměrný počet studentů na studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)

a) denní vzdělávání

Škola

průměrný počet

studentů

 skupinu

průměrný počet

 studentů

na učitele

Vyšší odborná škola informačních služeb

16,42

20,74

b) vzdělávání při zaměstnání

Škola

průměrný počet

studentů

skupinu

průměrný počet

studentů

na učitele

Vyšší odborná škola informačních služeb

0

0

3.    Studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2014)

škola

kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Vyšší odborná škola informačních služeb

počet studentů celkem

3

2

0

1

3

5

2

0

4

4

49

4

0

77

z toho

nově přijatí

1

0

0

0

2

2

1

0

2

3

24

1

0

36

4.    Údaje o výsledcích vzdělávání studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

a) denní vzdělávání

Škola

Vyšší odborná škola informačních služeb

z celkového počtu  studentů:

prospělo s vyznamenáním

0

Neprospělo

57

opakovalo ročník

0

počet  studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

78

tj. % z celkového počtu studentů

 39,6

průměrný počet zameškaných hodin na  studenta

0

z toho neomluvených

0

 

 

 

 

 

 

b) vzdělávání při zaměstnání

Škola

Vyšší odborná škola informačních služeb

z celkového počtu studentů:

prospělo s vyznamenáním

0

Neprospělo

0

opakovalo ročník

0

počet  studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

0

tj. % z celkového počtu studentů

 0

průměrný počet zameškaných hodin na  studenta

0

z toho neomluvených

0

Ke dni 31. 8. 2015 nelze přesné údaje poskytnout, neboť řádné zkouškové období končí  4.9. 2015 další opravné termíny proběhnou do konce září, resp. 15. 10.  2015 Vzhledem k uplatňování kreditního systému a způsobu hodnocení na vyšší škole ve smyslu schválené akreditace není možné ani přesné rozčlenění podle doporučené osnovy a údaje je nutno brát pouze jako orientační.

 

5.          Výsledky absolutorií

 

Škola

Vyšší odborná škola informačních služeb

 

absolutoria

denní

vzdělávání

vzdělávání

při zaměstnání

počet studentů, kteří konali zkoušku

42

0

z toho konali zkoušku opakovaně

28

0

počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

7

0

počet studentů, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním

3

0

prospěl

22

0

neprospěl

17

0

 

 

 

 

 

 

6.    Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016

 

skupina oborů vzdělání,

kód, název

72-41 N/.. Informační služby a knihovnictví

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014

(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem

104

počet kol přijímacího řízení celkem

2

počet přijatých /zapsaných celkem

104/64

z toho v 1. kole

53/29

z toho ve 2. kole

51/35

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

0

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor:  Informační management

36

obor: x

 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

0

7.    Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Ve školním roce 2014/2015 studovalo na škole pět  studentu -cizinců  (Slovenská republika,  Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Rumunsko). Se začleňováním nejsou žádné problémy.  

8.    Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků

Škola nemá speciální třídy ani neeviduje žádného studenta s postižením ani studenta ze  sociálně znevýhodněného prostředí.

9.    Vzdělávání nadaných žáků a studentů

Při užití kreditního systému hodnocení si může student vytvářet individuální studijní plán, který zohlední jeho nadaní např. rychlejším průběhem studia.

10. Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Studenti mají povinný hlavní pokročilý jazyk ( angličtina nebo němčina) pět období po 3 hodinách týdně a  druhý jazyk jako volitelný (angličtina, němčina).

 

 

11. Vzdělávací programy VOŠ

Vyšší odborné školy nemají školní vzdělávací programy ve smyslu středních škol. Vzdělávací programy podléhají akreditačnímu řízení. V roce 2009 byla schválena reakreditace oboru Informační management a obor byl zařazen do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2009 a  realizován na Vyšší odborné škole informačních služeb  v 1. ročníku od školního roku 2009/2010.  Nově akreditovaný  obor má stejný název, i kód a nová akreditace je platná 1.9.2015 do 31.8. 2021.

 

IV. Aktivity právnické osoby
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

1.    Výchovné a kariérní poradenství

Pro studenty pracuje školní sociální psycholog a právník poskytující právní poradenství   (oba pedagogové z vlastních řad). 

2.    Prevence sociálně patologických jevů

      Individuální konzultace s problematickými studenty v rámci krizového poradenství.

3.    Ekologická výchova a environmentální výchova

      Součástí studijního plánu může být zařazen  volitelný modul Životní prostředí.

4.    Vzdělávací a poznávací zájezdy

Součástí studijních plánů jednotlivých modulů jsou odborné exkurze, které probíhají podle plánu.  Jiné akce nejsou organizovány.

5.    Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)

      Vzhledem k charakteru samostatné VOŠ nejsou organizovány.

6.    Soutěže

      Vzhledem k charakteru samostatné VOŠ nejsou organizovány.

7.    Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadu zahraničních vysokých škol, výrazně je zapojena do programu ERASMUS.  V uplynulém roce vyjela na dlouhodobou odbornou praxi v zahraničí pod programem Erasmus  jedna  studentka VOŠ (Malta).

8.    Další vzdělávání realizované právnickou osobou

 

typ vzdělávání

Zaměření

počet účastníků

určeno pro

 

akreditace MŠMT

ano / ne

bakalářské studium ve spolupráci S VŠE

Podnikové informační systémy

125

studenty s maturitou

ano

bakalářské studium ve spolupráci S FF UK

Informační studia a knihovnictví

28

studenty s maturitou

ano

 

9.    Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin

      Není, škola není správcem budovy. 

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1.    Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve sledovaném období neproběhla.

2.    Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Na základě  výsledků vnitřního kontrolního systému organizace vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry pracovnicí školy a škola podala na uvedenou osobu trestní oznámení na Policii ČR. Na  základě žádosti školy nařídil  následně Magistrát hlavního města Prahy mimořádnou finanční kontrolu, která proběhla 13. 10 - 17. 10. 2014. I z jejích závěrů se jeví obvinění jako důvodné. Ve věci probíhají úkony trestního řízení, takže v tuto chvíli není možné se ke kauze detailněji vyjadřovat. PČR bývalou pracovnice školy již obvinila a připravuje se podání žaloby.  Jiné kontroly ani inspekce ve školním roce 2014/15 neproběhly.

VI. Zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle  zákona 106/1999 Sb.

počet podaných žádostí o informace:  12

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení : 0

výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

počet stížností podaných podle § 16a : 0

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

 

Za hodnocené období vykázala škola zisk v doplňkové činnosti ve výši 0,5 tis. Kč. Jediným výnosem v doplňkové činnosti je příjem za poskytnutí práva k umístění nápojových automatů.

Hospodaření v hlavní činnosti bylo k 31.12.2014 vyrovnané.

Provozní dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.335 tis Kč. nebyla vyčerpána ve výši 811.548,57 Kč a zřizovateli po finančním vypořádání vrácena.

Účelová provozní dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 580 tis Kč. určená na financování platů (430 tis. Kč) a odvodů byla zcela vyčerpána.

Provozní dotace z rozpočtu MŠMT ve výši 8.217 tis. Kč (z toho na platy 5.613 tis. Kč) byla zcela vyčerpána.

Škole byla poskytnuta účelová provozní dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33051 na odměny pedagogů ve výši 10.676 Kč, která byla zcela vyčerpána a účelová provozní dotace z rozpočtu MŠMT UZ 33052 na posílení tarifů ve výši 51.170 Kč, která byla také zcela vyčerpána.

Dalšími zdroji financování školy byl příspěvek VŠE a UK a školné žáků ve výši 7.778.358,64 Kč a zdroje programu Erasmus ve výši 773.324,24 Kč.

Investiční dotace nebyla škole poskytnuta.

Na účet 547 manka a škody bylo zaúčtováno 5.149.038,- Kč z toho:

částka 17.010 Kč je manko cenin – stravenek – zaúčtováno jako pohledávka za odpovědnou osobou;

částka 5.132.028 Kč je zcizení za roky 2007-2013 předané Policii ČR v trestním oznámení – zaúčtováno jako pohledávka za odpovědnou osobou;

V Praze dne 7.10.2015

Zpracoval: Petr Syblík, 608 81 92 36

 

 

 

V Praze 15. 10. 2015

PhDr. Jan Machytka                                                                                                         ředitel školy

 

 

Výroční zpráva Vyšší odborné školy informačních služeb byla projednána na provozní a pedagogické poradě dne 14. 10. 2014 a schválena  Školskou radou dne  20. 10. 2014 (příloha 2).

 

Přílohy:                                Informace o vzdělávacím programu

                               Zápis z jednání školské rady